ÕPPEKAVA

1. Õppekava nimetus
Õpetajate supervisioon ühise meeskonnatunde toetusmeetmena

2. Õppekavarühm
Haridus > Õpetajakoolitus ja kasvatusteadused > Haridus, mujal liigitamata

3. Eesmärk ja õpiväljundid
Supervisioonide tulemusel märkavad ja analüüsivad õpetajad enda tegevust ja selle mõju meeskonnale.

Supervisioonide tulemusel õppija:

  • analüüsib ja reflekteerib töösituatsioonides aset leidnud kogemusi,
  • kirjeldab enda ja kolleegide sarnasusi,
  • kirjeldab ja kasutab enda ja kolleegide eripära ühise eesmärgi saavutamiseks.

4. Sihtgrupp
Õppekava sihtgrupiks on ühe organisatsiooni töötajad.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus ja õppekeskkond
Supervisioonide kogumaht on 20 akadeemilist tundi, mis jaotuvad viiele auditoorsele kohtumisele nelja akadeemilise tunni kaupa. Õpe viiakse läbi 10-30 osalejaga õppegrupis tellijaga kokkulepitud tingimustel.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid
Õppe sisu ja meetodid valitakse koos õppijatega supervisiooni käigus.

Supervisioone läbivad teemad:

  • Grupiprotsessid

  • Grupisuhted ja -juhtimine (sotsiomeetria)

  • Erimeelsuste käsitlemine

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt neljal kohtumisel.

8. Väljastatavad dokumendid
Lõpetamise tingimustele vastavale õppijale väljastatakse tõend supervisioonidel osalemise kohta.

9. Õppe läbiviija kvalifikatsioon
Kõrgharidusega ja õpetaja töökogemusega ning grupijuhtimise ja/või supervisiooni väljaõppe läbinud haridusmentor.