ÕPPEKORRALDUS

1. ÜLDSÄTTED

1.1. MTÜ Haridusmentorid (reg. 80611195) (edaspidi MTÜ) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.2. MTÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3. Õppetöö toimub erinevates koolitus- ja konverentsikeskuste ruumides või tellija ruumides, mis vastavad õppegrupi suurusele ning koolitusel kasutatavatest meetoditest tulenevatele vajadustele. Koolituse ajal järgitakse kasutatavate ruumide korda.

1.4. Veebikoolitused toimuvad koolituse tellinud organisatsiooniga kokkulepitud veebikeskkonnas.

1.5. Õppetöö toimub koolitustena kogu aasta vältel. Koolitused toimuvad koolituste plaani alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.6. MTÜ-l on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimu­miskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.7. Koolitused toimuvad grupikoolitusena, kus osaleb vähemalt kuus inimest.

1.8. Koolitused toimuvad eesti või inglise keeles.

1.9. Õppetöö toimub valdavalt tööpäevadel päevase õppetöö vormis.

1.10. Igale koolitusprogrammile on alusdokumendina koostatud õppekava, kus on määratletud

 • õppekava nimetus,

 • õppekavarühm,

 • õppe kogumaht,

 • õppe sisu ja eesmärk,

 • õpiväljundid,

 • sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel,

 • koolitusel kasutatavad õppemeetodid,

 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid,

 • koolitaja kvalifikatsioon.

1.11. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab MTÜ juhatus.

 

2. ÕPPIJA TÄIENDUSKOOLITUSELE VASTUVÕTU JA KOOLITUSELT VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Grupikoolitusele registreerumiseks võtab koolitust sooviva organisatsiooni esindaja MTÜ-ga ühendust ning sõlmib koolitussoovi alusel digitaalselt allkirjastatud koostöölepingu.

2.2. Koolituse korralduslik pool lepitakse kokku koostöös tellijaga. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@haridusmentorid.ee).

2.3. Koolitusgrupi komplekteerib koolitust telliv organisatsioon.

2.4. Koolitusest osavõtu kinnitab osaleja igal koolituskohtumisel oma allkirjaga registreerimislehel.

2.5. Kui koolituse tellija soovib koolitusest loobuda või selle katkestada, tuleb sellest koolituse pakkujat teavitada viivitamatult e-kirja teel (info@haridusmentorid.ee). 

2.6. Koolituse läbimise tingimused ja hindamise põhimõtted sätestab õppekava.

2.7. Koolituse lõpus väljastatakse lõpetamise tingimustele vastavatele osalejatele tõend.

2.8. Osaliselt läbitud koolituse kohta osalejale tõendit ei väljastata.

2.9. MTÜ-l on õigus arvata koolituselt välja õppija, kes seab korduvalt ohtu teiste koolitusel osalejate tervise ja/või ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist.


3. TÄIENDUSKOOLITUSE EEST ÕPPETASU MAKSMISE, SELLEST VABASTAMISE JA SELLE TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Täienduskoolituse eest tasub koolituse tellinud organisatsioon vastavalt kokkulepitud hinnale.

3.2. MTÜ saadab arve koolituse tellinud organisatsioonile e-kirja teel pärast koolituse toimumist. Pikemaajaliste koolituste puhul on vastavalt kokkuleppele võimalik tasuda osamaksetena. Sel juhul saadab MTÜ arved kokkulepitud graafiku alusel.

3.3. Koolituse tellinud organisatsioon tasub ülekandega esitatud arve(te) alusel.

3.4. MTÜ-l on õigus muuta koolituste maksumust. Käimasolevate koolituste õppetasu suurus ei muutu.

3.5. Kui koolituse tellinud organisatsioon soovib käimasoleva koolituse katkestada, tuleb sellest viivitamatult teada anda e-kirja teel. Kui koolitus katkestatakse tellija soovil, tuleb tasuda kogu koolituse eest.

3.6. Kui koolitus jääb ära koolituse läbiviija või vääramatu jõu tõttu, ei ole koolituse tellijal kohustust selle eest tasuda. 


4. KOOLITUSEL OSALEJA JA KOOLITUSE TELLINUD ORGANISATSIOONI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Koolitusel osalejal on õigus

 1. läbida koolitus õppekavas esitatud mahus, kohas ja ajal vastavalt koolituse tellinud organisatsiooniga sõlmitud koostöölepingule;

 2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

 3. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tõend, kui osaleja täidab koolituse lõpetamise tingimusi.

4.2. Koolitusel osalejal on kohustus

 1. läbida koolituse edukaks lõpetamiseks ja lõpetamise tingimustele vastamiseks õppekava,

 2. tegutseda koolitusel vastavalt ruumi eeskirjadele ja koolituse läbiviijate korraldustele;

 3. hoida heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitajate vara;

 4. käituda vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

4.3. Koolituse tellinud organisatsioonil on õigus

 1. saada koolitus õppekavas esitatud mahus, kohas ja ajal vastavalt MTÜ-ga sõlmitud koostöölepingule;

 2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta.

4.4. Koolituse tellinud organisatsioonil on kohustus

 1. täita MTÜ-ga sõlmitud koostöölepingu tingimusi;

 2. tasuda koolituse eest vastavalt arvel esitatud summale hiljemalt arvel kirjutatud kuupäevaks.


5. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE NING DOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

5.1. MTÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, meiliaadress, telefoninumber ja isikukood. Isikukood on vajalik vastavalt koolituse läbimist kinnitava tõendi  jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

5.2. Koostöölepingute ja koolituse läbimist kinnitavate tõendite allkirjastamise ning nende üle arvestuse pidamise eest vastutab MTÜ juhatus. 

5.3. Koostöölepingud, koolituse läbimist kinnitavad tõendid ja muud dokumendid säilitatakse digitaalselt.


6. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

6.1. Koolituse läbiviija ja koolituse tellinud organisatsiooni vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.