PÕHIKIRI

MTÜ HARIDUSMENTORID (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille peamiseks tegevuskohaks on Eesti Vabariik.


1. ÜHINGU EESMÄRGID

Tegevõpetajate ja teiste haridustöötajate professionaalse arengu ning eneseteadlikkuse rohkendamine õpipartnerluse abil.

1. ALAMEESMÄRGID

Tegevõpetajatele ja teistele haridustöötajatele suunatud haridusmentorluse abil

 • toetame nende vaimset tervist ja sisemist heaolu;

 • rohkendame eneseanalüüsitehnikate abil nende eneseteadlikkust;

 • treenime nende õpioskusi;

 • toetame nüüdisaegse õpikäsituse süsteemset rakendamist;

 • nõustame tõenduspõhise lähenemise rakendamist arengu kui protsessi esiletoomiseks;

 • täiustame teadmisi õppimisest kui protsessist uusimaid teadusavastusi silmas pidades.

2. TEGEVUSED
Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi: haridusmentorlus, koolitused, kursused, eksperimendid, uuringud, trükised, ürituste korraldamine ning muid üldkoosoleku poolt heakskiidetud tegevusi.


2. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

 1. Liikmeks saavad kandideerida töötavad õpetajad, varem õpetajana või haridustöötajana töötanud isikud, kes jagavad ühinguga sarnaseid väärtusi, soovivad panustada ühingu eesmärkide saavutamisse, on nõus täitma ühingu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

 2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. 

 3. Juhatusel on õigus paluda ühingu liikmeks soovija kandidaadil täita täiendavaid ülesandeid enne ühingu liikmeks vastuvõtmiseks kinnitamist või sellest loobumist.  Ühingu liikmeks kinnitamiseks on vajalik vähemalt poolte juhatuse liikmete nõusolek.

 4. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.

 5. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku päevakorda.

 6. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

 7. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile ja ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.

 8. Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

 9. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest kirjalikult. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.


3. ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Ühingu liikmetel on õigus:

 • võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest;

 • võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;

 • saada teavet ühingu tegevuse kohta;

 • astuda ühingust välja;

 • avaldada soovi enesetäiendamiseks ühingu kulul;

 • osaleda ühinguvälistel üritustel ühingu nime all;

 • olla valitud ühingu juhtorganitesse.

 1. Ühingu liikmetel on kohustus:

 • tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

 • tasuda ühingu liikmemaksu;

 • panustada ka ühingu teiste liikmete professionaalsesse arengusse näiteks sisekoolituste kaudu;

 • panustada ühingu arendustegevustesse ning sõnumi levitamisse;

 • esindada ühingut oma liikmesrolli kaudu väärikalt.


4. ÜLDKOOSOLEK

 1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

 2. Üldkoosoleku pädevus:

 • ühingu põhikirja muutmine;

 • ühingu eesmärgi muutmine;

 • ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;

 • juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

 1. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem ühe nädala ja kõige hiljem ühe kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

 2. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest.

 3. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.

 4. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks päeva enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 5. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele hiljemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumise kuupäeva.

 6. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed.

 7. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku allkirjastatud või digiallkirjastatud volikirjaga. Iga liige saab võtta vastu vaid ühe teise liikme volitusõiguse ning seega hääletada kahe häälega.

 8. Juhtudel, mille kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.


5. ÜHINGU JUHATUS

 1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm, kuid mitte rohkem kui kuus liiget.

 2. Juhatuse pädevusse kuulub:

-        ühingu igapäevategevuse korraldamine;

-     ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

-        ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

-        majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

-        ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

 1. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse kaheks aastaks.

 2. Juhatuse esimees valitakse üldkoosolekul end vabatahtlikult ülesseatud kandidaatide hulgast. Juhatuse esimees kinnitatakse ametisse juhatusega samaks perioodiks. Hea tava kohaselt juhatuse esimehe amet roteerub juhatusse valitud liikmete vahel.

 3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

 4. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

 5. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

 6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

 7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

 8. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

 9. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

 10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.


6. KONTROLLORGANID

 1. Kontrolli ühingu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revident, kes fikseerib omapoolse aruande raamatupidamise kohta ühingus vähemalt kord aastas.

 

7. MAJANDUSTEGEVUS

 1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.


8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

  

Põhikiri on vastu võetud 28. aprill 2022. aastal

  

Asutajad: 

Triinu Pääsik

Liina Kitt

Kai Koort

Viivika Keskküla